Skip to main content

Villkor för STORES-partner

Partneravtal

Detta partneravtal (”Avtal”) om samarbete har träffats mellan

(1) Merchprint by Underbase, org.nr. 559176-3262, med adress Kungsgatan 10A, 736 36 Kungsör, Sverige (”Underbase Media AB”); och

(2) Partner som registrerat sig i Merchprint STORES på registreringssidan https://stores.merchprint.se/partners

Avtalsvillkoren, i denna text kallad, ”villkor, villkoren”, gäller för alla medlemmar i Merchprint STORES-partnerprogram. Genom att ansökan har lämnats in anses du ha samtyckt till villkoren i detta avtal.

Bakgrund

Merchprint STORES-partnerprogram tillhandahåller en tjänst som gör det möjligt för så kallade partners att erhålla ersättning för försäljning av produkter på webbplatsen https://stores.merchprint.se. (”webbplats”, ”webbplatsen”)

Parterna är överens om att deras respektive erbjudande är lämpliga för ett samarbete och ska genom detta samarbete skapa ett mervärde för varandra.

Rättigheter och åtaganden för Underbase

Underbase har rätt att avbryta, ändra och/eller avsluta sitt STORES-partnerprogram när som helst och på det sätt Underbase finner lämpligt. Alla sådana ändringar kommer att meddelas på webbplatsen för STORES-partnerprogram, samt skickas via e-post till partner.

Underbase totala ansvar i samband med STORES-partnerprogram är under hela partner-perioden begränsat, i den utsträckning som tillåts av gällande lag, till det belopp partner har fått som ersättning från Underbase under de senaste tre (3) månaderna.

Underbase ger inga garantier att driften av webbplatsen kommer att fungera oavbrutet eller felfritt och Underbase kommer inte att vara ansvarigt för följderna vid eventuella avbrott eller fel.

Vidare ska Underbase inte vara ansvarigt för indirekta förluster eller skador eller inkomstbortfall som förorsakats partner, skador på grund av avbrott i verksamheten eller förlust av information, även om dessa förluster skulle uppstå genom att Underbase gjort fel eller om en tredje part gjort fel.

Rättigheter och åtaganden för partner

Partner ska utföra sina tjänster aktivt, genom att effektivt marknadsföra och främja webbplatsen i så stor utsträckning som möjligt för att maximera nyttan för parterna.

Partner kommer att följa riktlinjerna som Underbase kan kommunicera från tid till annan och/eller göra tillgängliga på webbplatsen.

Partner förstår och godkänner att den ska marknadsföra och hänvisa potentiella kunder till webbplatsen på egen bekostnad.

Partner driver sin webbplats under sitt eget namn och ansvarar för allt material som förekommer på Partnerwebbplatsen.

Allt innehåll på Partnerwebbplatserna och Partners marknadsaktiviteter måste vara professionellt, korrekt och lagligt enligt tillämpliga lagar och i enlighet med dessa villkor.

Partner får inte köpa eller registrera sökord, söktermer eller andra identifierare för användning i någon sökmotor, portal, sponsrad reklamtjänst eller annan sök- eller hänvisningstjänst som är identiska med eller liknar någon av Underbase varumärken eller varianter därav, eller inkludera metataggar på Partner webbplatser som är identiska med eller liknar någon av Underbase varumärken.

Partner får inte vara under 18 år och är skyldig att på begäran lämna till Underbase en kopia av sitt ID.

Partner får inte utföra någon handling som är ärekränkande, diskriminerande, obscent eller på annat sätt olämplig eller som innehåller sexuellt, pornografiskt, obscent eller grafiskt våldsamt material. Partnerwebbplatser får inte innehålla material, eller länka till material, som strider mot svensk lagstiftning. Vidare får Partnerwebbplatser inte använda Underbase varumärke på något sätt som kan skada Underbase, dess varumärke, dess goodwill och dess branding. Det är viktigt att Partnerwebbplatser ger ett positivt intryck av webbplatsen.

Vidare bekräftar Partner att det inte kommer att generera trafik till webbplatsen genom olaglig eller bedräglig aktivitet, eller genom att skicka spam eller använda tredje part för att öka trafiken, eller på annat sätt försöka att artificiellt öka den provision som ska betalas eller att på annat sätt lura Underbase. Brott mot denna bestämmelse ska anses vara bedrägeri.

Partner bekräftar att det inte kommer att presentera webbplatsen på ett sådant sätt att det kan ge upphov till förväxling med webbplatsen och / eller Underbase.

Partner får inte använda webbplatsen eller varumärken och andra immateriella rättigheter som innehas av Underbase, om dessa inte uttryckligen får användas av Partner för detta ändamål av Underbase.

Partner ska ersätta och hålla Underbase och var och en av dess anställda, aktieägare och partners skadeslös från alla förluster, krav, anspråk, skador, kostnader, utgifter och skulder som Partner åsamkat Underbase, direkt eller indirekt, till följd av Partners brott mot dessa villkor eller lag.

Ersättning

Underbase ska betala Partner en provision på försäljning från Partners butik på webbplatsen. Provisionen betalas månatligen i efterskott.

Utbetalning av provision sker till Partners angivna PayPal-konto eller Bankgiro-konto. Utbetalning sker endast om Partner har minst 500 SEK innestående på sitt användarkonto. Om Partner inte når 500 SEK sparas istället innestående medel till nästkommande månad. Om ett fel görs vid beräkningen av provisionen, förbehåller sig Underbase rätten att korrigera sådan beräkning.

Om Partner är oense med Underbase angående resterande belopp som rapporterats, ska Partner inom en period av trettio (30) dagar skicka ett e-mail till Underbase och ange skälen för detta. Underlåtenhet att anmäla inom den föreskrivna tidsfristen ska anses en bekräftelse på resterande belopp för den angivna perioden.

Partner åtar sig att betala tillbaka all sådan provision baserad på trafik som genererats på ett sätt som bryter mot något av dessa villkor.

Partner som bedriver näringsverksamhet är skyldig att uppvisa en F-skattsedel eller annat bevis på företagsregistrering som ett organisationsnummer till Underbase.

Partner är ansvarig för betalning av alla eventuella skatter, avgifter och andra kostnader som är ett resultat av de intäkter som genereras inom ramen för detta avtal. Partner åtar sig vidare att själv betala sociala avgifter på den ersättning som utgår under dessa villkor.

Alla betalningar ska göras i svenska kronor eller i en sådan annan valuta som kan bestämmas av Underbase.

Underbase har rätt att hålla inne eventuella och/eller alla betalningar till Partner om Partner bryter mot någon av dessa villkor.

Immateriella rättigheter

Partner ges härmed en icke-exklusiv och global rätt att använda och visa Underbase varumärken så länge Partner är aktiv i STORES-partner program men endast i den utsträckning som användningen uttryckligen har godkänts av Underbase för visning på Partner webbplatser och i enlighet med Underbase riktlinjer som kan lämnas till Partner från tid till annan.

Partner får inte ändra eller på något sätt modifiera Underbase varumärken och annat material som tillhandahålls Partner av Underbase utan uttryckligt skriftligt medgivande.

Alla immateriella rättigheter och eventuell goodwill som uppstår i länkar och alla marknadsföringsprodukter, tillhörande system och programvara som rör webbplatsen ska tillhöra Underbase. Partner ska inte förvärva några immateriella rättigheter som helst i sådant material.

Partner får inte köpa, registrera eller använda domännamn som är identiska med eller liknar någon av Underbase varumärken eller variationer som är identiska med eller förväxlingsbart med någon av Underbase varumärken eller marknadsföringsmaterial.

Partnerwebbplatser får inte på något sätt likna utseendet och/eller det allmänna intrycket av webbplatsen, och inte heller får Partner skapa intrycket att Partnerwebbplatser är webbplatsen eller någon del därav.

Uppsägning

Skulle Underbase anse att Partnerwebbsidan inte uppfyller avsikten med STORES-partner program, eller inte är av tillräckligt hög standard eller bryter mot Underbases etiska regler och moraliska värderingar, så förbehåller Underbase sig rätten att inte godkänna Partner för sitt STORES-partner program.

Endera part får säga upp samarbetet i STORES-partnerprogram genom att ge den andra parten 30 dagars skriftlig varsel. Skriftligt meddelande kan ges via e-post.

Om Partner bryter mot villkoren i detta avtal, har Underbase rätt att säga upp avtalet skriftligen med omedelbar verkan. Skriftligt meddelande kan ges via e-post.

Vid uppsägning av samarbetet måste Partner ta bort alla hänvisningar till webbplatsen från Partnerwebbplatser och all kommunikation, oavsett om kommunikationen är kommersiell eller på annat sätt.

Vid uppsägning av samarbetet upphör omedelbart alla rättigheter och licenser som beviljats Partner som en del i STORES-partnerprogrammet, och Partner kommer därför omedelbart att upphöra med att använda varumärken, logotyper och andra beteckningar i Underbase.

Partner måste även lämna tillbaka till Underbase all konfidentiell information (och alla kopior och produkter därav) som finns i Partners ägo och under dess kontroll.

Om Partner har obetald provision vid avslut som understiger 500 kr, tillfaller denna provision Underbase.

Ingen anställning

Ingenting i STORES-partnerprogram, och inte heller åtgärder som vidtas av någon part som ett led i samarbetet, ska anses innebära att ett anställningsförhållande råder, eller skapa något partnerskap, joint venture eller förening mellan parterna och inte heller ge någon av parterna någon uttrycklig eller underförstådd rätt att ingå avtal eller åtaganden på uppdrag av eller för den andra parten.

Sekretess

All information, inklusive men inte begränsat till företag och finansiella, listor över kunder och köpare, samt pris och försäljningsinformation och all information som rör produkter, protokoll, verksamheter, affärsplaner, processer, produktinformation, affärskunnande eller logik, affärshemligheter, marknadsmöjligheter och personuppgifter i Underbase ska behandlas konfidentiellt (“konfidentiell information”). Sådan information får inte användas för Partners egna kommersiella eller andra syften, eller röjas till någon person eller tredje part. Partner förpliktar sig att inte använda konfidentiell information för något annat syfte än att fullgöra sina skyldigheter i samarbetet.

Villkorsändring

Dessa villkor gäller tillsvidare.

Underbase får genomföra ändringar av villkoren. Villkorsändring skall aviseras senast en (1) månad i förväg och träder i kraft en (1) månad efter sådan avisering.

Om Partnern inte vill acceptera aviserad villkorsändring, som har materiell betydelse, får Partnern säga upp avtalet till upphörande med iakttagande av en uppsägningstid, förutsatt att uppsägning sker inom en (1) månad från och med Partnerns mottagande av aviseringen om villkorsändring. Uppsägningen sker skriftligen genom brev eller e-post till Underbase.

Underbase skall dock, med för Partnern bindande verkan och utan uppsägningsrätt för Partnern, ha rätt att göra sådana ändringar i Allmänna villkoren som är betingade av ändrad lagstiftning eller annan tvingande omständighet. Sådan ändring träder i kraft omedelbart efter avisering.

Tvist och tillämplig lag

Detta avtal skall tolkas enligt svensk lag.

Tvist angående tillkomsten, tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall i första hand biläggas genom förhandlingar parterna sinsemellan.

Kan tvisten därigenom ej slutligt biläggas skall den i andra hand komma att slutligt avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut Regler för Förenklat Skiljeförfarande. Skiljeförfarandet ska äga rum i Stockholm. Det språk som ska användas i skiljeförfarandet ska vara svenska.